Dervit AB tillhandahåller såväl elektroniska tjänster som uthyrning av datorer kopplad till en tjänst (”Tjänsterna”). Tjänsterna säljs genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal med Dervit AB (”Avtalet”). Avtalet ger abonnenten nyttjanderätt till Tjänsterna och produkterna i enlighet med parternas överenskommelse. Abonnenten får tillgång till Tjänsterna och produkterna genom ett användarnamn och lösenord. Dessa Allmänna villkor gäller för Dervit AB:s tillhandahållande av Tjänsterna till abonnenten. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.


1. Avtalstid


1.1 PC-paketet
Avtalet för PC-paketet är löpande och förlängs automatiskt med 24 månader i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast en (1) månad före avtalstidens utgång.
1.2 Övriga abonnemang
Avtalet för övriga abonnemang är löpande och förlängs automatiskt med 1 månad i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägningen skall ske skriftligen senast en (1) månad före avtalstidens utgång.

2. Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift för första månaden, med eventuellt inkluderad startavgift faktureras efter slutet avtal och enligt Dervit AB:s vid var tid gällande prislista. Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod. Prislistan revideras en gång per år. Dervit AB förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.


3. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
3.1. Betalning sker mot faktura eller PayPal.
Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Dervit AB:s bankkonto senast femton (15) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Dervit AB äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.
3.2. Särskilda betalningsvillkor för e-handel.
Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via dervit.se
PayPal
Med hjälp av Paypal saldo, VISA eller Mastercard kan kortköp genomföras tryggt och enkelt på Dervit.se. I de fall löpande abonnemang tecknas, så startar automatiskt en återkommande betalning hos Paypal, som följer abonnemangets löptid.
I samband med detta skickas automatiskt en mejlbekräftelse innehållande personliga inloggningsuppgifter till tjänsten som du valt.


4. Leverans
Leverans av dator sker inom 1 vecka från dess att abonnenten tillhandahållit Dervit AB alla de nödvändiga uppgifter som krävs för leverans och tecknande av tjänsterna. Kund får en mejlbekräftelse
med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av Dervit AB och får därmed tillgång till beställda Tjänster.
Lösenordet gäller endast för abonnenten och får inte överlåtas.


5. Ångerrätt
Dervit AB säljer enbart tjänster till företag. Ångerrätt gäller inte för försäljning till näringsidkare


6. Reklamation
Konsument har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Dervit AB följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar konsument använda sin reklamationsrätt kontaktas Kundtjänst via e-post, [email protected], med nödvändig information.


7. Underhåll
Dervit AB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Dervit AB:s Tjänster sker löpande.


8. Överlåtelse av abonnemang
Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Dervit AB.


9. Avstängning av abonnemang
Dervit AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Dervit AB har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om abonnenten inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.


10. Personuppgifter
Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Dervit AB i enlighet med Dataskyddsförordningen. Dervit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, och organisationsnummer. Den Registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Dataskyddsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Inga personuppgifter kommer säljas eller överlåtas åt tredje part. Kund ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.


11. Ansvarsbegränsning
Dervit AB ansvarar ej för hur abonnenten använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för abonnentens tillämpning eller användning. Dervit AB ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som abonnenten gör i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande.


12. Teknisk standard
Dervit AB ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i abonnentens operativsystem och datormiljö. Det åligger abonnenten att förvissa sig om att abonnenten har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. Dervit AB:s Tjänster förutsätter att Abonnenten har erforderlig teknisk standard.


16. Force majeure
Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.


17. Kundtjänst
Dervit AB:s kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 09-17 på normal kontorstid. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.


19. Tillämplig lag och tvist
Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Kalmar tingsrätt som första instans.